Văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia

Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương

Địa chỉ: Số 1, Y-ec-xanh, Hai Trưng, Nội

Điện thoại: (84-4) 38213764; 39721334; Fax: (84-4) 38213782;

Email: tcmr.qg@gmail.com;

Website: www.tiemchungmorong.vn

Xem Tin tức tiêm chủng trên Google+